Algemene voorwaarden

 1. Algemeen
  1. Op alle door WCA sport gesloten overeenkomsten is het Nederlandse recht van toepassing.
  2. Het lid mag gedurende de openingstijden trainen in de club van WCA sport, rekening houdend met de geldende huisregels.
  3. Het is alleen mogelijk om gebruik te maken van de club op vertoon van een geldige lidmaatschapspas.
  4. WCA sport behoudt zich het recht voor nieuwe leden bij inschrijving om identificatie te vragen.
 2. Overeenkomst
  1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle diensten van WCA sport.
  2. WCA sport is gerechtigd de op het lidmaatschap van toepassing zijnde voorwaarden te wijzigen. De wijzigingen treden één kalendermaand na de bekendmaking in werking, tenzij een afwijkende wettelijke termijn is vereist, die alsdan wordt toegepast. Indien een lid een wijziging niet wenst te accepteren, kan hij zijn lidmaatschap beëindigen met ingang van de datum waarop de nieuwe voorwaarden van kracht worden. De schriftelijke opzegging dient voor de ingangsdatum van de wijziging door WCA sport te zijn ontvangen.
 3. Lidmaatschap
  1. Het lid is bekend met het feit dat hij zijn lidmaatschap aangaat voor de afgesproken contractsduur die ingaat vanaf de ingangsdatum van de overeenkomst.
  2. Het lidmaatschap is strikt persoonlijk en kan alleen na toestemming van WCA sport worden overgedragen.
  3. WCA sport zal gerechtigd zijn om op eender welk tijdstip identificatie van de leden te vragen teneinde na te gaan of de persoon die met de lidkaart binnenkomt inderdaad een clublid is.
 4. Lidmaatschapsgelden
  1. Het lidmaatschapsgeld dient door het lid via automatische periodieke incasso bij vooruitbetaling te worden voldaan, op maandbasis, dan wel desgewenst voor de gehele contractduur.
  2. Indien het lidmaatschap eerder wordt geactiveerd dan de ingangsdatum van het contract, en het lid dus een aantal dagen eerder gebruik kan maken van de faciliteiten van WCA sport, is het lid over deze extra dagen een aanvullend lidmaatschapsgeld verschuldigd, te berekenen naar rato van het aantal extra dagen.
  3. Wanneer een incasso wordt gestorneerd mag WCA sport een bedrag van € 7,50 aan administratiekosten in rekening brengen om het bedrag alsnog te incasseren.
  4. Bij niet tijdige betaling worden alle voor de resterende duur van het lidmaatschap verschuldigde termijnen opeisbaar en dienen deze binnen 30 dagen na opeisbaarheid door het lid aan WCA sport te worden voldaan. Het lid kan de club niet gebruiken tot het moment dat zijn vervallen schuld is voldaan.
  5. Indien WCA sport over dient te gaan tot incasso van haar vordering op het lid, is het lid tevens alle buitengerechtelijke incassokosten en de wettelijke rente verschuldigd. Wanneer WCA sport over is gegaan tot incasso van haar vordering kan het lid de club niet gebruiken tot het moment dat alle, door WCA sport in rekening gebrachte kosten, betaald zijn.
  6. De overeengekomen inschrijf- en administratiekosten dienen per automatische incasso te worden voldaan. Het niet betalen van deze kosten betekent niet dat het contract nietig verklaard kan worden.
  7. WCA sport biedt verschillende kortingsvormen (65+, jeugd tot 21 jaar, studenten e.a.) aan op haar lidmaatschappen. Per lidmaatschap kan slechts één kortingsvorm worden toegekend. Het lid is verplicht om te bewijzen dat hij in aanmerking komt voor een korting en alle wijzigingen die van invloed zijn op de toekenning van de korting onmiddellijk aan WCA sport mede te delen. Het bewijs dat het lid in aanmerking komt voor een korting dient vooraf aan het einde van elke aaneengesloten periode van zes maanden opnieuw te worden geleverd, dan wel op  eerste verzoek van WCA sport. Als het lid nalaat om het bewijs te leveren binnen veertien dagen na het verzoek van WCA sport of het verstrijken van de in dit artikel genoemde periode van zes maanden, dan komt de korting automatisch te vervallen en zal het reguliere tarief in rekening worden gebracht. Het in rekening brengen van het reguliere tarief in plaats van het kortingstarief geeft het lid niet het recht om zijn lidmaatschap te beëindigen. Kortingen worden nooit met terugwerkende kracht verleend. In het geval van jeugdlidmaatschappen zal in het jaar dat een jeugdlid een leeftijdsgrens overschrijdt, en dus ook meer lidmaatschapsgeld dient te betalen overeenkomstig zijn/haar nieuwe leeftijdscategorie, dit nieuwe lidmaatschapsgeld automatisch doorberekend worden en kan de overeenkomst niet tussentijds worden beëindigd.
  8. Het lid kan in geen geval aanspraak maken op restitutie van lidmaatschapsgeld.
  9. Alle prijzen zijn inclusief BTW. WCA sport is te allen tijde gerechtigd om haar prijzen aan te passen in geval van wijzigingen in de hoogte van de BTW.
  10. WCA sport is bevoegd om op 1 januari van elk kalenderjaar de lidmaatschapsprijs te indexeren met maximaal 5%. Indien de prijswijziging wordt doorgevoerd gedurende de eerste drie maanden van de afgesproken contractduur, heeft het lid het recht om zijn lidmaatschap met onmiddellijke ingang te ontbinden.
 5. Privacy
  1. WCA sport gedraagt zich overeenkomstig de bepalingen van de wet tot de bescherming van de persoonsgegevens van 8 december 1992. WCA sport is verantwoordelijk voor de verwerking van uw gegevens. 
  2. Uw persoonlijke gegevens worden in onze ledendatabase opgenomen en verwerkt voor het beheer van het ledenbestand en de aangeboden producten en diensten, voor het uitvoeren van marktstudies, om u te informeren over nieuwe producten en diensten en voor de verwezenlijking van de informatie en promotiecampagnes.
  3. Uw gegevens worden niet aan derden overgemaakt zonder uw persoonlijke toestemming.
 6. Lidmaatschapspas
  1. Het lid ontvangt, na ondertekening van de overeenkomst, een lidmaatschapspas. Deze pas blijft eigendom van WCA sport en is strikt persoonlijk.
  2. WCA sport is bevoegd om bij misbruik van deze pas het lid de toegang te ontzeggen.
  3. Verlies of diefstal van de lidmaatschapspas dient direct aan WCA sport te worden gemeld. WCA sport zal in een dergelijk geval € 15,00 in rekening brengen bij het lid voor een nieuwe pas.
 7. Beëindiging Lidmaatschap
  1. Indien het lid zijn lidmaatschap niet een kalendermaand voor de einddatum schriftelijk bij WCA sport opzegt, wordt het lidmaatschap na de contractduur automatisch verlengd voor onbepaalde duur, met een opzegtermijn van een kalendermaand.
  2. De opzegtermijn is  een kalendermaand.
  3. Opzegging dient schriftelijk te gebeuren middels een opzegformulier, dat verkrijgbaar bij de receptie van WCA sport is. Het opzegformulier dient bij WCA sport te worden ingevuld en ingeleverd samen, en in overleg, met een van de medewerkers van WCA sport. De kopie van dit gezamenlijk ingevulde en ondertekende formulier, dient tevens als bewijs van de aanvraag tot opzegging voor de deelnemer.
  4. Het, door het clublid, tussentijds beëindigen van het contract is enkel mogelijk op medische gronden waarbij een doktersverklaring vereist is of bij het verhuizen buiten een straal van vijftien kilometer van WCA sport. Hiervoor is een bewijs van inschrijving in de nieuwe gemeente vereist. Voor beide gevallen geldt een opzegtermijn van één kalendermaand.
  5. Bij het voortijdig beëindigen van het lidmaatschap is WCA sport bevoegd administratiekosten in rekening te brengen.
 8. Ziekte/Blessures
  1. In geval van een langdurige blessure of letsel kan met schriftelijke toestemming van WCA sport het lidmaatschap tijdelijk, tot een maximum van zes maanden, stopgezet worden (dit geldt niet bij bijv. studie, stage, werk en vakantie) en is alleen mogelijk na het overleggen van een doktersverklaring of ander deugdelijk bewijs.
  2. WCA sport is bevoegd een bedrag van € 15,00 per bevriezing in rekening te brengen.
  3. Het stopzetten kan nooit met terugwerkende kracht.
  4. De einddatum van de lidmaatschapsovereenkomst wordt verlengd en de financiële verplichting wordt opgeschort met de duur van de tijdelijke stopzetting met maximaal 6 maanden.
 9. Openingstijden
  1. WCA sport is bevoegd om clubs geheel of gedeeltelijk te sluiten tijdens algemeen erkende feestdagen en vakanties.
  2. WCA sport is bevoegd de openingstijden van (of onderdelen van) een club tijdelijk of blijvend te wijzigen.
  3. WCA sport is bevoegd de op de voorzijde vermelde WCA sport voor reparatie en onderhoudswerk te sluiten. Wanneer deze sluiting minder dan 24 uur bedraagt heeft het lid geen recht op restitutie van contributie
 10. Persoonsgegevens
  1. Veranderingen m.b.t. de persoonlijke situatie van het lid (b.v. adres of bank gegevens) dienen direct, aan WCA sport, te worden doorgegeven.
  2. Bij het niet doorgeven van deze wijzigingen en wanneer WCA sport kosten dient te maken om de nieuwe persoonsgegevens te achterhalen zullen deze kosten in rekening gebracht worden aan het lid.
 11. Personal Training
  1. WCA sport biedt zogenaamde Personal Training aan die tegen aanvullende betaling privé begeleiding geven. De diensten van deze Personal Trainers zijn niet bij het Lidmaatschap van WCA sport inbegrepen. U dient derhalve een aparte inhuurovereenkomst met de personal trainer aan te gaan.
 12. Aansprakelijkheid
  1. WCA sport is niet aansprakelijk voor enig letsel of ongeval of zoekgeraakte voorwerpen van welke aard en door welke oorzaak dan ook, behoudens in geval van opzet of bewuste roekeloosheid zijdens WCA sport of haar leidinggevenden.
  2. Ieder lid is zelf verantwoordelijke voor persoonlijke ongevallen en zijn persoonlijke bezittingen. U wordt geadviseerd om zich hiertoe treffend te verzekeren. Vraag meer info bij uw verzekeringsmakelaar. Noch het bedrijf, noch zijn medewerkers kunnen verantwoordelijk gesteld worden voor het verlies, de beschadiging of diefstal van goederen op het grondgebied van de club. Gelieve al uw waardevolle voorwerpen altijd op te bergen in de daarvoor bestemde lockers.
 13. WCA sport Huisreglement
  1. Het lid is bekend dat WCA sport bepaalde huisregels hanteert. Deze huisregels zijn aanwezig in de club, gepubliceerd op onze website en kunnen indien gewenst opgevraagd worden bij de receptie van elke club.
  2. De club kan te allen tijde de toegang weigeren of ontzeggen aan personen wiens gedrag daar aanleiding toe geeft.
 14. Slot bepaling
  1. Overeenkomsten tussen het lid en WCA sport kunnen alleen schriftelijk worden aangegaan, en kunnen alleen schriftelijk worden gewijzigd.
  2. Wanneer één van de hierboven staande bepalingen ongeldig of onwettig is blijven de overige bepalingen gelden.